Wednesday, March 28, 2018

של יד - פרשיה שלישית


כתב הרב קפח בפירושו על משנה התורה:

בנדפס מוסיף כאן "עין של שמע גדולה. דלת של אחד גדולה" ואין תוספת זו בכל כ"י, וברור כי לא עסק רבינו באלה.  (הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, פרק ב', סעיף קטן י"א)
למרות זאת, ראיתי שרוב הסופרים התימניים מגדילים את האותיות הללו -- בכמות קטנה ביותר. נראה לי שהסיבה היא לחץ חברתי. ובאמת, אפשר לראות ממה שכתב הרב קפח, כמה אנשים אוהבים את האותיות הגדולות, שהם אפילו מתערבים בכתבי הרמב"ם כדי לאמת אותם.

No comments:

Post a Comment